Tag: Tesouros

Daemon Andromalius – 72º Espírito da Goétia
Daemon Andromalius – 72º Espírito da Goétia
Daemon Seere – 70º Espírito da Goétia
Daemon Seere – 70º Espírito da Goétia
Daemon Valac – 62º Espírito da Goétia
Daemon Valac – 62º Espírito da Goétia
Daemon Amy – 58º Espírito da Goétia
Daemon Amy – 58º Espírito da Goétia
Daemon Focalor – 41º Espírito da Goétia
Daemon Focalor – 41º Espírito da Goétia
Daemon Raum – 40º Espírito da Goétia
Daemon Raum – 40º Espírito da Goétia
Daemon Asmoday – 32 Espírito da Goétia
Daemon Asmoday – 32 Espírito da Goétia
Daemon Foras – 31º Espírito da Goétia
Daemon Foras – 31º Espírito da Goétia
Daemon Purson – 20º Espírito da Goétia
Daemon Purson – 20º Espírito da Goétia
Daemon Barbatos – 8º Espírito da Goétia
Daemon Barbatos – 8º Espírito da Goétia